• RTG 32 363 23 30 - - - POZ 32 363 23 39 - - - ZPO 32 729 52 95
 • medico@medico.pol.pl

  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

  NZOZ MEDICO Sp. z o.o - Medico Sosnowiec > Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

  Zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady pielęgnacyjno- opiekuńcze przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne, istotne deficyty w samoopiece oraz wymagające intensywnej pielęgnacji. Dlatego też do zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych nie mogą trafiać osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub osób, u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

  Zakład udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną pacjentów i ich rodzin. Zakład realizuje swoje usługi w ramach umowy zawartej ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

  Zakład zapewnia swoim pacjentom respektowanie podstawowych wartości (w tym wynikających z praw pacjenta), a szczególnie takich jak: godność, intymność, niezależność, poczucie bezpieczeństwa, prawo dokonywania wyboru, rozwój osobowości.

  Kierownikiem Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego jest pielęgniarka dyplomowana Małgorzata Staszowska. Opiekę nad pacjentami sprawuje wykwalifikowany personel, w skład którego wchodzą:

  • lekarze specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, neurologii, psychiatrii,
  • psycholog, logopeda,
  • pielęgniarki,
  • opiekunki medyczne,
  • rehabilitanci, fizykoterapeuci, terapeuci zajęciowi,
  • salowe,
  • personel pomocniczy.

  Celem zakładu jest pielęgnacyjno- opiekuńczego jest zapewnienie okresowej kompleksowej intensywnej opieki:

  • rekonwalescentom- umożliwiając im powrót do środowiska zamieszkania i w miarę możliwości powrót do samodzielnego funkcjonowania,
  • osobom przewlekle chorym, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej stacjonarnej pielęgnacji i opieki.

  Świadczenia medyczne w zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych obejmują:

  • opiekę lekarską,
  • całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
  • leczenie farmakologiczne,
  • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
  • podstawowe badania diagnostyczne (wykaz według listy badań dostępnych w POZ),
  • ustalenie i stosowanie diety, w razie potrzeby żywienie pozajelitowe,
  • intensywną rehabilitację (terapię zajęciową, logopedyczną, psychologiczną),
  • stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi przygotowującymi do aktywności życiowej,
  • przygotowanie pacjenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki oraz samopielęgnacji w warunkach domowych,
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
  • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

  Tryb kierowania osób do zakładu pielęgnacyjno- opiekuńczego określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. (Dz. U. 12.731).

  Do zakładu pielęgnacyjno- opiekuńczego nie może zostać przyjęty pacjent z chorobą psychiczną, pacjent uzależniony (od alkoholu, od środków psychoaktywnych) i/ lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

  Decyzję o przyjęciu do Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego podejmuje komisja kwalifikacyjna w oparciu o następującą dokumentację:

  • wniosek o umieszczenie pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym „MEDICO”,
  • skierowanie wystawione przez lekarza POZ,
  • wywiad pielęgniarski,
  • kserokopie wypisów z pobytu/ pobytów w szpitalu,
  • aktualne badania (morfologia, OB, kreatynina, elektrolity, cukier, mocz, HBS, HCV, rtg płuc),
  • informację dotyczącą leczenia schorzeń przewlekłych,
  • oświadczenie pacjenta,
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu pielęgnacyjno- opiekuńczego.

  Pacjent w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym przebywa czasowo. Może zostać wypisany z zakładu na wniosek własny lub w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej- na wniosek opiekuna/ pełnomocnika w terminie uzgodnionym z Kierownikiem ZPO.

  Zgodnie z warunkami umowy zawartej przez „MEDICO” Sp. z o. o. z Narodowym Funduszem Zdrowia kwalifikacja pacjentów według skali Barthel wykonywana jest pod koniec każdego miesiąca. Warunkiem przyjęcia pacjenta jest uzyskanie nie więcej niż 40 punktów w skali Barthel.

   

  Pod numerami telefonów: (32) 3632337, 3632338 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30 uzyskać można szczegółowe informacje na temat trybu i przewidywanego terminu przyjęcia pacjenta do zakładu. Wnioski dotyczące przyjęcia pobrać można ze strony internetowej bądź u Kierownika Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego.

  Kompletną dokumentację dotyczącą przyjęcia pacjenta składa się u Kierownika Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego. O fakcie zakwalifikowania do zakładu oraz przybliżonym terminie przyjęcia jak również o ewentualnej odmowie przyjęcia pacjent informowany jest pisemnie. Dokładny termin przyjęcia (data, godzina) Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego uzgadnia telefonicznie z pacjentem bądź jego opiekunem.

  Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami) Narodowy Fundusz Zdrowia w zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych finansuje jedynie świadczenia zdrowotne, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Na czas pobytu pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym ulega zawieszeniu przysługujący mu dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS. W przypadku konieczności hospitalizacji pacjenta przebywającego w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym NFZ finansuje pobyt chorego w szpitalu.

  Standardowy pakiet świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym:

  • świadczenia pielęgniarskie,
  • świadczenia lekarskie (2 razy w tygodniu wizyta lekarska oraz w razie potrzeby na wezwanie),
  • rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza,
  • badania i terapia psychologiczna,
  • terapia zajęciowa,
  • leczenie farmakologiczne,
  • leczenie dietetyczne,
  • zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne zlecone przez lekarza zakładu,
  • zapewnienie konsultacji specjalistycznych,
  • zapewnienie podstawowych badań,
  • edukacja i poradnictwo zdrowotne,
  • zapewnienie zleconego transportu.

   

  W zakładzie stosowane są standardy dotyczące:

  • profilaktyki i leczenia odleżyn,
  • podnoszenia i przemieszczania pacjentów,
  • pielęgnowania chorych z problemem nietrzymania moczu i stolca,
  • usprawniania pacjenta,
  • żywienia dojelitowego,
  • monitorowania zakażeń wewnątrzzakładowych,
  • postępowania z pacjentem po zgonie.

   

  Warunki lokalowe i wyposażenie zakładu:

  1. a) sale chorych wyposażone w łóżka szpitalne (zwykłe i łamane) o regulowanej wysokości, wyposażone w ruchome barierki zabezpieczające chorego przed wypadnięciem lub/i z oprzyrządowaniem do rehabilitacji, sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn (materace przeciwodleżynowe na każde łóżko, dodatkowo w razie potrzeby materace zmiennociśnieniowe, poduszki i inny drobny sprzęt i materiały przeciwodleżynowe), sprzęt ułatwiający pielęgnację chorego (zintegrowany system do higieny ciała, podnośnik, fotele higieniczne, parawany),
  2. b) gabinet lekarski oraz zabiegowo- pielęgniarski na każdym piętrze,
  3. c) gabinet rehabilitacyjny wyposażony w: UGUL- uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego, komplet podwieszek i ciężarków, cykloenergometry do rehabilitacji, rotory, drabinki, poręcz do nauki chodzenia, tablica do ćwiczeń manualnych,
  4. d) sala dziennego pobytu wyposażona w telewizor, biblioteczka, sprzęt do gier i zabaw,
  5. e) gabinet terapii zajęciowej wyposażony w stoły do terapii zajęciowej, przybory do malowania i wyklejania, sprzęt do nauki życia codziennego, sprzęt do muzykoterapii, radiomagnetofon,
  6. f) kuchenki oddziałowe
  7. g) pro morte

   

  Rozkład dnia:

  6:00 – 8:00           wysadzanie chorych, poranna toaleta, przygotowanie do śniadania

  8:30 – 9:30           śniadanie

  10:00 – 12:00       terapia grupowa, rehabilitacja

  12:30 – 13:30       obiad

  14:00 – 15:00       terapia, rehabilitacja indywidualna

  15:00 – 16:00       podwieczorek

  16:00 – 17:00       czas wolny

  17:00 – 18:00       kolacja

  18:00 – 20:00       toaleta wieczorna

  20:00 – 22:00       czas wolny

  22:00 – 6:00         cisza nocna