• RTG 32 363 23 30 - - - POZ 32 363 23 39 - - - ZPO 32 729 52 95
 • medico@medico.pol.pl

  MEDICO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. – Administrator Danych Osobowych

  NZOZ MEDICO Sp. z o.o - Medico Sosnowiec > MEDICO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. – Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Profilaktyki Leczenia i Opieki MEDICO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Odrodzenia 9, reprezentowane przez Prezesa Panią Sylwię Bielińską, tel. 32 363 23 33, strona internetowa: www.medico-sosnowiec.pol.pl
  e-mail: medico@medico.pol.pl

   

  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: kornelia@informatics.jaworzno.pl
  • pod adresem siedziby Administratora danych: Sosnowiec, ul. Odrodzenia 9

   

  Dane są przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom Poradni podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgnacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi i schorowanymi korzystającymi z usług Administratora, udzielania świadczeń rehabilitacyjnych oraz wykonania badań z zakresu mammografii.

   

  aństwa dane osobowe będą przechowywane:

  • Przez okres wynikający z przepisów prawa;
  • Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

   

  Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych.

   

  Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

   

  Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

  Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa:

  – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

  – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

  – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

  – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

  – oraz aktów wykonawczych

   

  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.