• 32 363 23 33
 • medico@medico.pol.pl

  NZOZ Medico Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Odrodzenia 9 poszukuje kandydatów do
  pracy na stanowisko:

  Pielęgniarka

  • zatrudnienie: umowa o pracę /umowa cywilnoprawna
  • wynagrodzenie: zgodnie z regulaminem Medico NZOZ/ wynagrodzenie zasadnicze 3600,00zł-3650,00zł/dodatki/premia wymagana: aktualne prawo wykonywania zawodu, mile widziany kurs opieki długoterminowej

  Fizjoterapeuta

  • zatrudnienie: umowa o pracę /umowa cywilnoprawna
  • wynagrodzenie: zgodnie z regulaminem Medico NZOZ/ wynagrodzenie zasadnicze 2600,00zł-2700,00zł/dodatki/premia
  • wymagania: ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
   szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik fizjoterapii lub zawodowy
   magistra lub licencjat na kierunku fizjoterapii

  Terapeuta zajęciowy

  • zatrudnienie: umowa o pracę /umowa cywilnoprawna
  • wynagrodzenie: zgodnie z regulaminem Medico NZOZ/ wynagrodzenie zasadnicze 2600,00zł-2700,00zł/dodatki/premia
  • wymagania: ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
   szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego lub instruktora
   terapii zajęciowej, lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia
   zajęciowy

  Do CV prosimy dołączyć poniższe oświadczenie oraz zgodę:
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
  aplikacyjnych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez NZOZ Medico Sp. z o. o. Niniejsza zgoda jest
  dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych
  wykraczających poza katalog danych określonych w Art. 221 Kodeksu pracy.
  Niniejsza zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.
  Dokumenty niezawierające ww. zapisów nie będą brane pod uwagę.
  Prosimy o przesyłanie dokuemntów aplikacyjnych na adres: s.bielinska @ medico.pol.pl
  kontakt: Sylwia Bielińska , tel. 32 363 23 33

   

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Centrum Profilaktyki Leczenia
  i Opieki MEDICO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Odrodzenia 9,
  NIP: 6443233597, REGON: 240071847, tel. 32 363 23 33, strona internetowa: http://www.medicososnowiec.
  pol.pl, e-mail: medico@medico.pol.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
  osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
  natalia@informatics.jaworzno.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego oraz przyszłego procesu rekrutacji i
  zatrudnienia w naszej jednostce.
  4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych pracowników są przepisy prawa dot. procesu zatrudnienia w
  celu wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw, do których jest zobowiązany
  ustawowo Administrator Danych Osobowych jako Pracodawca w trakcie rekrutacji i zatrudnienia.
  5. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji
  przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia.
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
  prawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez 2 lata od momentu
  złożenia. W przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy oraz w
  obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji związanej ze
  stosunkiem pracy i akt osobowych – 10 lat. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami
  uwzględniającymi Pani/Pana prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji.
  8. Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych,
  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku
  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie
  danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do
  organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. gdy Państwa zdaniem
  przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.